ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

Descarcare anunțatribuțiibibliografieformular de înscrieremodel adeverință, declarație cazier  și declarație pe proprie răspundere

 

Direcția Regională de Statistică Neamț, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 forma consolidată în 2021, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, și ale art. 618 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează la sediul instituţiei din Str. Lt. Drăghiescu, nr.7, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții  publice de execuție vacantă de :

 1. a) Consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciu de cercetări statistice de întreprinderi și exploatații agricole – 2 posturi
 2. b) Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul de statistică regională, sinteză, cercetări statistice în gospodăriile populației, prețuri, demografie, diseminare și relații cu publicul – 1 post

 

Probele stabilite pentru concurs:

 • Selecția dosarelor
 • Proba scrisă
 • interviu

Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacantă:
proba scrisă, în data de 27 februarie 2023, ora 10.00, la sediul instituţiei;
interviu, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

            Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcției Regionale de Statistică Neamț, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada  26 ianuarie – 14 februarie 2023 inclusiv, ora 15:00, la sediul Direcției Regionale de Statistică Neamț.

Selecția dosarelor de înscriere: în maximun 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv  în perioada 15.02.2023-21.02.2023.

Afișarea rezultatelor se face pe pagina de internet a instituției la secțiunea special creată în acest scop și la avizierul instituției.

Pentru toate probele stabilite pentru concurs perioada de contestație este de 24 ore de la data afișării rezultatelor, conform art. 63 din H.G. nr.611/2008.

Condiții de participare la concurs

Consilier – clasa I, grad profesional superior (2  posturi)

Serviciu de cercetări statistice de întreprinderi și exploatații agricole

Condiții de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: științe inginerești, științe sociale, matematică și științe ale naturii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.
 • durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 Bibliografie: Tematica va conține toată bibliografia 

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale Părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 3. G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. HG 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ancheta bugetelor de familie (ABF) – Precizări metodologice și chestionare
 8. Indicatori pe termen scurt (Ancheta UNICA) IND-TS, CON-TS, SERV-TS ȘI S1;
 9. Ancheta structurală în întreprinderi : Precizări metodologice și chestionare AS-CG, AS-CS;
 10. Ancheta costul forței de muncă (S3 – anual): Precizări metodologice și chestionare.

 

 Inspector, clasa I, grad profesional asistent (1 post)

Compartimentul de statistică regională, sinteză, cercetări statistice în gospodăriile populației, prețuri, demografie, diseminare și relații cu publicul

             Condiții de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: științe inginerești, științe sociale, matematică și științe ale naturii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.
 • durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 Bibliografie: Tematica va conține toată bibliografia

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale Părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 3. G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. HG 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ancheta bugetelor de familie (ABF) – Precizări metodologice și chestionare
 8. Indicatori pe termen scurt (Ancheta UNICA) IND-TS, CON-TS, SERV-TS ȘI S1;
 9. Ancheta structurală în întreprinderi : Precizări metodologice și chestionare AS-CG, AS-CS;
 10. Ancheta costul forței de muncă (S3 – anual): Precizări metodologice și chestionare;
 11. Ancheta forței de muncă în gospodării AMIGO : Precizări metodologice și chestionare             

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține în mod obligatoriu următoarele documente prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) formularul de înscriere la concurs prevăzut în Anexa nr.3 din H.G. nr.611/2008;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european
 3. c) copia actului de identitate; 
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice sau pentru exercitarea profesiei.
  f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
  g) cazierul judiciar. 
  Acest document poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
  Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 • Condiții generale:
  Conform art. 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
  – are cetăţenia română şi domiciliul în România;
  – cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  – are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
  – are capacitate deplină de exerciţiu;
  – este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
  – îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
  – îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
  – nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
  – nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
  – nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
  – nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Regionale de Statistică Neamț, din str. Lt. Drăghiescu, nr.7, persoana de contact:

 • Toporău Elena-Nicoleta – inspector superior în cadrul Compartimentului de coordonare IT, infrastructură statistică, gestiune resurse umane și contabilitate, tel. 0741.781311, 0233.213207, email: nicoleta.toporau@neamt.insse.ro

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns