Atribuţiile Direcţiei Regionale de Statistică Neamț

Direcţia Regională de Statistică Neamţ, serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat, în subordinea Institutului Naţional de Statistică, organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial.

Direcţia Regională de Statistică Neamţ are ca obiect de activitate culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea la nivel teritorial a seriilor de date statistice, oficiale, cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic necesare elaborării politicii economice şi sociale, informării opiniei publice; asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către agenţii economici şi sociali, serviciile publice, organismele guvernamentale şi nonguvernamentale, care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului; realizarea lucrărilor din programele anuale de activitate stabilite de Institutul Naţional de Statistică, publicarea şi diseminarea datelor statistice.
În realizarea obiectului de activitate, ce se întemeiază pe principiile autonomiei, confidenţialităţii, transparenţei, relevanţei, proporţionalităţii, deontologiei statistice şi a raportului cost / eficienţă,
Direcţia Regională de Statistică Neamţ are următoarele atribuţii:

 • asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la agenţii economici şi sociali pentru cercetările statistice prevăzute în Programul Cercetărilor Statistice aprobat;
 • organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la Institutul Naţional de Statistică;
 • organizează perfecţionarea pregătirii profesionale în domeniul statisticii pentru personalul din Direcţia Regională de Statistică Neamţ;
 • organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor statistice;
 • participă la experimentarea şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de Institutul Naţional de Statistică;
 • propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice, precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor asupra agenţilor economici sau asupra gospodăriilor populaţiei;
 • asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de Institutul Naţional de Statistică cu privire la determinarea şi publicarea indicatorilor statistici;
 • furnizează către Institutul Naţional de Statistică datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în planul de activitate;
 • informează administraţia publică locală, la solicitarea acesteia, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia judeţului;
 • prezintă semestrial Institutului Naţional de Statistică informări asupra activităţii desfăşurate;
 • editează anuare, breviare, buletine şi alte publicaţii la nivelul judeţului;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Institutul Naţional de Statistică pentru domeniul său de activitate.

În îndeplinirea atribuţiilor, Direcţia Regională de Statistică Neamţ are dreptul:

 • să solicite date şi informaţii statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se află, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României şi de la toate persoanele de cetăţenie română cu domiciliul în România, care se află sau desfăşoară activitate pe teritoriul altor ţări;
 • să efectueze, cu aparatul propriu şi alţi colaboratori externi, cercetări statistice prin culegere directă a datelor statistice privind fenomenele economice şi sociale;
 • să aplice amenzi contravenţionale în baza Legii  226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în Romania, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.397/11.06.2009, pentru refuzul sau întârzierea din culpă a furnizării datelor statistice solicitate, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta organelor de control statistic materialele şi evidenţele necesare verificării datelor statistice, ca şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de organele de control statistic;
 • să solicite de la Institutul Naţional de Statistică date şi informaţii statistice privind indicatorii calculaţi pe judeţ şi la nivel de ţară, pentru efectuarea de analize şi comparaţii pe judeţe, în cadrul regiunilor statistice, precum şi între regiuni.

Codul de conduită