CONCURS în vederea ocupării de personal contractual RGA2020 – perioada determinata

DIRECŢIA  REGIONALĂ  DE  STATISTICĂ  NEAMŢ organizează CONCURS în vederea ocupării de personal contractual în funcţia de :

 • Expert I A- 1 post   – perioadă determinată –mai  2020-septembrie 2021- Recesământul General Agricol, runda 2020
 • Expert I    – 1 post   – perioadă determinată – mai  2020-septembrie 2021- Recesământul General Agricol, runda 2020

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE  A CONCURSULUI :

Concursul constând în probă scrisă şi interviu se va desfăşura la sediul DIRECŢIEI REGIONALE DE STATISTICĂ NEAMŢ, Str.Lt.Drăghiescu Nr.7, Piatra Neamţ , după cum urmează :

 • proba scrisă : pe data de 22 aprilie 2020, ora 10;
 • interviu și proba practică: pe data de 24 aprilie 2020.

 CONDIŢII specifice de ocupare:

Expert  I A:

Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti, matematică şi ştiinţele naturii
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 7 ani
 • cunoaşterea reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul statisticii agriculturii
 • abilități în operarea pe PC desktop și tablete
 • disponibilitate de a se deplasa pe teren

Expert  I   

Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti, matematică şi ştiinţele naturii
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 5 ani
 • cunoaşterea reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul statisticii agriculturii
 • abilități în operarea pe PC desktop și tablete
 • disponibilitate de a se deplasa pe teren

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

 • integritate
 • atitudine pozitivă, pro-activă
 • excelente calităţi de comunicare scrisă şi verbală
 • capacitate de organizare, autodisciplină
 • promovarea de înalte standarde etice şi profesionale

CONDIŢII de participare :

 1. să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale U.E. sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România ;
 2. să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. să aibă capacitatea deplină de exerciţiu ;
 5. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitar abilitate;
 6. îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit m cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

DOSARELE DE CONCURS se vor depune la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Direcţiei Regionale de Statistică Neamţ în termen de 10 zile lucrătoare, de la publicarea în Monitorul Oficial partea III, până la data de 02.04.2020,  ora 15 şi vor conţine în mod obligatoriu :

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare; – cerere înscriere expert I, – cerere înscriere expert IA
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. copia carnetului de muncă conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de unităţile sanitar abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. în cazul documentului prevăzut la litera e), candidatul admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. – model declarație
 9. Declarație DPO

Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Important: Având în vedere situația existentă, pentru preverificarea actelor, vă rugăm să le transmiteți inițial pe email: nicoleta.toporau@neamt.insse.ro, urmând ulterior a se stabili o zi pentru certificarea la sediu cu originalele. Mai multe informații puteți obține sunând la tel: 0741781311 

PROBE PENTRU CONCURS

 • Interviul va  testa cunoştinţele, abilităţile de comunicare, capacitatea de sinteză, motivația candidatului, comportamentul în situaţii de criză, inițiativă și creativitate.
 • Proba practică – utilizare MS Office
 • Proba scrisă conform bibliografie.

Bibliografie:

Atribuţiile personalului angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în vederea efectuării recensământului general agricol  – La nivel teritorial (DTS)

 • Participă la pregătirea, organizarea și efectuarea recensământului general agricol, asigurând suport operaţional secretariatului tehnic judeţean prin:
 1. a) Pregătirea şi testarea instrumentarului statistic, planificarea şi monitorizarea activităţilor RGA 2020:
 • instruirea personalului din primării pentru elaborarea listelor cu exploatațiile agricole; monitorizarea activităţii de elaborare a listelor exploatațiilor agricole, la nivel de localitate; monitorizarea activităţii de sectorizare a teritoriului localităților în sectoare și secții de recensământ;
 • participarea la instruiri pentru pregătirea şi utilizarea instrumentarului statistic, a aplicaţiilor IT (inclusiv încărcarea aplicațiilor pentru colectarea datelor pe tabletă), pentru recensământul de probă, recensământul propriu-zis și ancheta de control;
 • testarea aplicaţiilor informatice pentru diferite etape ale recensământului, inclusiv prin colectarea datelor în teren în cadrul recensământului de probă;
 • colectarea datelor în cadrul recensământului de probă, de la explotaţiile agricole repartizate;
 • centralizarea și analizarea informaţiilor privind disfuncționalitățile depistate la testarea aplicațiilor informatice (inclusiv în cadrul recensământului de probă), elaborarea de rapoarte pentru remedierea şi îmbunătăţirea calităţii aplicaţiilor testate;
 1. b) Definitivarea tabelelor nominale cu persoane care constituie bază pentru selectarea personalului de recensământ;
 2. c) Participarea la elaborarea programului de organizare şi la planificarea în timp a instructajelor personalului de recensământ;
 3. d) Participarea la instruirea personalului de recensământ din teritoriu pentru colectarea electronică a datelor în teritoriu;
 4. e) Participare la repartizarea şi distribuirea materialelor de recensămânr și a instrumentarului statistic (inclusiv tabletele) necesar personalului de recensământ din teritoriu;
 5. f) Participarea la promovarea recensământului prin diferite mijloace de publicitate;
 6. g) Monitorizarea şi supervizarea acțiunii de colectare electronică a datelor în teritoriu pentru recensământ (calitate, acoperire, ritm de colectare a datelor şi alți parametrii pentru efectuarea cu succes a recensământului, alocarea exploatațiilor de recenzat);
 7. h) Acordarea asistenței tehnice și metodologice personalului de recensănânt pe parcursul perioadei de colectare a datelor;
 8. i) Participarea la acțiunea de recuperare a materialelor de recensământ și a instrumentarului statistic distribuite în teritoriu, în vederea predării acestora, în conformitate cu instrucţiunile Comisiei Centrale pentru recensământ;
 9. j) Prelucrarea și validarea datelor colectate, și analiza rezultatele provizorii şi finale la nivelul județului;
 • Asigură confidenţialitatea datelor şi utilizarea rezultatelor recensământului numai în scopuri statistice;

Îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de echipa de coordonare a activităţilor de pregătire, organizare şi efectuare a Recensământului General Agricol runda 2020 conform OPINS nr.641/10.02.2020.

Lasă un răspuns