Anunț recrutare (concurs anulat)

IMPORTANT: ANULARE CONCURS

Direcția Regională de Statistică Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, după cum urmează:

 • Inspector, clasa I, grad profesional asistent –  1 post  la  Serviciul de cercetări statistice de întreprinderi și exploatații agricole
 1. A. Probele stabilite pentru concurs:
 • Selecția dosarelor;
 • Proba scrisă:
 • Interviu;
 1. Condiții de desfășurare a concursului:
 • Dosarele de înscriere vor fi depuse la secretarul comisiei de concurs, în perioada 15.11.2019-04.12.2019, la sediul DRS Neamț;
 • Data și ora organizării probei scrise: 16.12.2019, ora 10.00;
 • Data și ora organizării interviului : 18.12.2019, ora 13.00;
 • Locul organizării probei scrise și interviului: sediul Direcției Regionale de Statistică Neamț din str. Lt. Drăghiescu, nr.7, Piatra Neamț.
 1. Condiții de participare la concurs :
 2. Condiții generale de ocupare: conform art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ:
 3. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România ;
 4. b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
 5. c) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. d) să aibă capacitatea deplină de exerciţiu ;
 7. e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 8. f) să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 9. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 10. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei , infracțiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 11. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 12. j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 13. k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
 14. Condiții specifice prevăzute în fișa postului:
 • Condițiile de studii necesare ocupării funcției publice vacante: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante: 1 an.
 1. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la HG. Nr.611/2008;
 • Copia actului de identitate;
 • Copii ale diplomelor de  studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicului de familie al candidatului;
 • Curriculum vitae, modelul comun european;
 • Copie certificat căsătorie (dacă este cazul);
 • Declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției, str. Lt. Drăghiescu, nr.7, Piatra Neamț.

Copiile documentelor vor fi însoțite de originale în vederea certificării conformității acestora.

Persoana de contact: Toporău Elena-Nicoleta, inspector principal, tel: 0233/213206, fax: 0233237890, email: nicoleta.toporau@neamt.insse.ro.

Atribuțiile postului:

 1. Scopul principal al postului

Asigură date statistice privind industria, energia electrică, construcţiile, transporturile, comerţul interior şi comerţul exterior, fondurile fixe, locuinţele, protecţia mediului, demografie, sănatate, investiţiile, învăţământul, cultura, forţa de muncă şi salarii , servicii, turism, agricultură. Întocmeşte lucrări centralizate pe baza datelor primite de la agenţii economici, surse administrative, înregistrări speciale, alte surse.

Bibliografie de concurs

 • Constituția României, republicată;
 • OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Partea VI, titlul I, titlul II (numai cap.I, II, V, VII),
 • OG nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, art. 2 cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.226/2009 privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr.957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, cu modificările și completările ulterioare;
 • Metodologia de realizare a anchetei UNICA – Indicatori pe termen scurt în industrie, construcţii şi comerţ-servicii (http://www.insse.ro/cms/ro/node/270);

Documente

Fișier Descriere Dimensiune fișier Descărcări
pdf formular inscriere 202 Ko 157

Lasă un răspuns