ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

 • Rezultate finale

 • Rezultate interviu

 • Rezultate la proba scrisă și proba practică

 • Anunț selecție dosare concurs

Descarcare anunțatribuțiibibliografieformular de înscrieremodel adeverință, model CV  și declarație pe proprie răspundere

 

Direcția Regională de Statistică Neamț, cu sediul în municipiul Piatra Neamț, str. Lt. Drăghiescu, nr. 7, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior – 1 post la Serviciu de cercetări statistice de întreprinderi și exploatații agricole.

Probele stabilite pentru concurs:

 • Verificarea eligibilității candidaților
 • Proba scrisă
 • Interviul

Condiții de desfășurare a concursului: 

 • Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 15.07.2024, ora 10:00, sediul DRS Neamț din str. Lt. Drăghiescu, nr.7, Piatra Neamț.
 • Data și ora susținerii interviului vor fi afișate la sediu și pe site-ul instituției odată cu rezultatele probei scrise.
 • Perioada de depunere a dosarelor: 03.06.2024-25.06.2024 la sediul DRS Neamț între orele 9:00 – 15:00.
 • Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
 • Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
 • Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

 Condiții generale de ocupare conform art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a)   are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b)   cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d)   are capacitate deplină de exerciţiu;
e)   este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
f)  îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g)  îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h)  nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i)  nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j)  nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k)  nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

Pentru Inspector, clasa I, grad profesional superior, Serviciu  de cercetări statistice de întreprinderi și exploatații agricole

 • Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
 • Domeniu de studiu: Științe sociale (Domeniu fundamental), Matematică și științe ale naturii (Domeniu fundamental).
 • Vechime minimă în specialitatea studiilor: 7 ani.
 • Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/săptămână.

Condiținutul dosarului de concurs și modalitatea de înscriere la concurs:

Dosarul de concurs conține, în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023;
b) copia actului de identitate valabil; 
c) copia actului doveditor emis de autoritățile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naștere;
d) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deținerea unor competențe specifice, după caz;
e) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului deținut, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecție de către medicul de familie al candidatului, și a avizului psihologic eliberat pe baza evaluării psihologice organizate prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;
g) cazierul judiciar. 
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau olaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
Conform dispozițiilor art. VII alin. (15) din OUG nr.121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. (7) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

Modalitatea de înscriere la concurs

Potrivit dispozițiilor  art. VII alin. (17) din OUG nr. 121/2023, dosarul de concurs se depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format  electronic, la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituția publică în anunțil de concurs. Dosarele de concurs transmise de candidați la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituția publică în anunțul de concurs după terminarea programului de lucru al autorității sau instituției publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen.
Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligația candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare cu originalul, până cel târziu la data desfășurării probei interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcția publică în cazul promovării concursului.

 

 

Lasă un răspuns