ANUNȚ CONCURS EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

ANUNȚ CONCURS EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

Descarcare anunț, formular de înscrieremodel adeverință și declarație pe proprie răspundere

În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) și al art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Regională de Statistică Neamț organizează examenul de promovare în grad profesional pentru următoarea  funcție publică de execuție:

Nr. Crt. Funcția publică Grad profesional deținut Structura funcțională Grad profesional după promovare
1. Inspector Principal Compartimentul de coordonare IT, infrastructură statistică, gestionare resurse umane și contabilitate Superior

 

Condiții de participare la examen:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu excepția literei b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • Să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate:
 • Să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului Administrativ.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcției Regionale de Statistică Neamț, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 24 aprilie 2023 – 13 mai 2023, inclusiv, și conțin în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Formularul de înscriere
 2. Adeverința eliberată de la Compartimentul resurse umane și contabilitate în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
 3. Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 4. Adeverință eliberată de Compartimentul resurse umane și contabilitate în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documente originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul  comisiei de concurs.

 

                        Calendarul de desfășurare a concursului

 1. Proba scrisă, în data de 24 mai 2023, ora 9.00, la sediul Direcției Regionale de Statistică Neamț;
 2. Proba interviu, în data de 26 mai 2023, ora 12.00, la sediul Direcției Regionale de Statistică Neamț.

 

Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional superior al funcționarilor publici din cadrul Direcției Regionale de Statistică Neamț:

 1. Legea nr.226/2009 privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România, cu modificările și completările ulterioare:
 2. Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Constituția României, republicată;
 4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

                                                                  

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Regionale de Statistică Neamț – Compartimentul de coordonare IT, infrastructură statistică, gestionare resurse umane și contabilitate.

 

 

Lasă un răspuns