Ponderea şi locul judeţului Neamţ în economia naţională

Ponderea şi locul judeţului Neamţ în economia naţională

Direcția Regională de Statistică Neamț vă prezintă o analiză sintetică privind ponderea și locul județului Neamț în economia națională utilizând indicatori statistici grupați pe diferite domenii (populație, resurse de muncă, agricultură și silvicultură, învățământ, justiție, locuințe și utilități, activitate economică). Această metodă de analiză este utilă și relevantă pentru că indicatorii statistici absoluți spun prea puțin în lipsa unui sistem de referință care să permită, prin comparabilitate, evaluări ale performanțelor sociale și economice ale județului.  Notă: Cu excepția indicatorilor în care este precizat anul, analiza este realizată utilizând date corespunzătoare anului 2017. Sursa: Anuarul Statistic Județean, ed. 2018.

Populaţia

Cu o populaţie domiciliată de peste 573 mii de persoane, judeţul Neamţ se află pe locul 15 în ierarhia judeţelor şi deţine 2,6% din populaţia cu domiciliul în România.

În ceea ce priveşte mişcarea naturală a populaţiei, judeţul Neamţ înregistra (anul 2017) un număr de 4333 nascuţi vii, reprezentând 2,3% din numărul total de nascuţi vii la nivel naţional şi un număr de 6855 decedaţi, reprezentând 2,6% din numărul total de decese la nivel naţional. Sporul natural a fost negativ (-2522 persoane) plasând judeţul pe locul 35 în comparaţie cu celelalte judeţe ale ţării (comentariu: in anul 2016, jud. Neamț se plasa pe locul 33). Durata medie a vieţii (75,75 ani) plasează judeţul Neamţ pe locul 15 in ierarhia naţională cu diferenţe relativ mari pe sexe: masculin -72,11 ani (locul 18 ) şi feminin- 79,53  ani (locul 13).

Resurse de muncă

Resursele de muncă sunt, în judeţul Neamţ, de 267,8 mii persoane, reprezentând 2,2% din totalul naţional al resurselor de muncă şi plasând judeţul pe locul 19 în ierarhia judeţelor. Rata de ocupare a resurselor este de 64% (peste cea la nivel regional – 56,3%) dar este destul de mică în comparaţie cu alte judeţe – locul 24 în ierarhia naţională. Populaţia activă civilă a judeţului (180,5 mii persoane) reprezintă 2,1% din totalul naţional în timp ce populaţia ocupată civilă este de 171,5 mii persoane (o pondere importantă – 34,6% – lucrează în domeniul agricultură,silvicultură). În ceea ce priveşte câştigurile salariale, judeţul Neamţ ocupa poziţia 36 în clasamentul judeţelor la câştigul mediu salarial net, respectiv poziţia 34 la câştigul mediu salarial nominal brut. Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul anului 2017, în judeţul Neamţ (9039 persoane) reprezintă peste 2,6% din total şomeri la nivel naţional iar rata şomajului (5%) plasa judeţul pe locul 29 în clasamentul naţional. Numărul mediu al pensionarilor de asigurari sociale de stat era de peste 116 mii persoane iar pensia medie lunară (în trimestrul IV al  anului 2017) era de 966 lei.

Agricultura şi silvicultura

Având o suprafaţă totală de 589717 ha – 2,5% din suprafaţa României (al 18-lea judeţ ca suprafaţă) – judeţul Neamţ deţine 1,9% din suprafaţa agricolă naţională (281870 ha). Totodată, suprafaţa ocupată cu păduri şi vegetaţie forestieră (3,9% din totalul la nivel naţional) plasează judeţul pe locul 9 în ţară.

În funcţie de tipurile de culturi existente, judeţul Neamţ deţinea o pondere importantă la suprafeţele cultivate cu sfeclă de zahăr (11,3% din suprafaţa naţională şi locul 3 la nivel naţional); secară(5% din suprafaţa naţională şi locul 6 la nivel naţional); rădăcinoase pentru nutreț (5,6% din suprafaţa naţională şi locul 4 la nivel naţional) etc.

Acest lucru se reflectă în producţia diferitelor tipuri de culturi, astfel încât judeţul Neamţ se află pe primul loc la producţia de sfeclă de zahăr (14,1% din producţia naţională de sfeclă de zahăr), secară (5,6% din producţia naţională-locul 5) şi rădăcinoase furajere(6,3% din producţia naţională – locul 4).

În ceea ce priveşte producţia medie vegetală (kg/ha), judeţul Neamţ se află în primele 10 judeţe la: porumb(7858 kg/ha-locul 2 în ţară), cereale boabe (6403 kg/ha-locul 2 în ţară) , sfeclă de zahăr (51121 kg/ha-locul 1 în ţară), secară (3314 kg/ha-locul 10 în ţară). Parcul de tractoare şi maşini agricole din judeţul Neamţ este relativ slab dezvoltat comparativ cu celelalte judeţe: locul 37 la tractoare agricole, locul 23 la semănători mecanice şi locul 22 la combine. La producţia de struguri, judeţul Neamţ produce 3098 tone reprezentând doar 0,3% din totalul producţiei naţionale (locul 31 în ţară) în timp ce producţia de fructe este 1,8% din producţia naţională (locul 23 în ţară).

În ceea ce priveşte creşterea animalelor, judeţul Neamţ are: 71901 bovine reprezentând 3,6% din numărul total de bovine (locul 7 în topul judeţelor); 111739 porcine reprezentând 2,5% din numărul total de porcine; 187715 ovine reprezentând 1,9% din numărul total de ovine; 35022 caprine reprezentând 2,3% din numărul total de caprine.

Producţia agricolă animală poziţionează judeţul Neamţ între primele judeţe (locul 6) la lapte de vacă şi bivoliţă (în Neamţ s-au produs 1487 mii hl reprezentând 3,7% din producţia naţională). Valoarea totală a producţiei agricole judeţene reprezintă 2,2% din valoarea totală a producţiei agricole naţionale şi plasează judeţul Neamţ pe poziţia 23 în clasamentul judeţelor. Judeţul Neamţ deţine 4% din suprafaţa fondului forestier naţional şi este al doilea judeţ din ţară la volumul de lemn recoltat (s-au exploatat în Neamţ 6,7% din volumul total naţional).

Învăţământ şi cultură

În cele aproximativ 138 unităţi şcolare învaţă un număr de peste 72 mii persoane, reprezentând 2% din populaţia şcolară naţională. Personalul didactic însumează un număr total de 4810 persoane. Activitatea unităţilor culturale a fost restrânsă comparativ cu alte judeţe (locul 35 la numărul de spectacole şi locul 41 la numărul de spectatori). Un loc important ocupă judeţul Neamţ în privinţa numărului de biblioteci (locul 9) şi a numărului de volume eliberate (locul 8).

Justiţie şi starea infracţională

Cifrele plasează judeţul Neamţ pe locul 28 în ţară în ceea ce priveşte rata criminalităţii (209 persoane condamnate definitiv la 100.000 locuitori) respectiv pe locul 26 la rata infracţionalităţii (1677 infracţiuni la 100.000 locuitori).

Sănătate şi asigurări sociale

Reţeaua unităţilor sanitare cuprinde: 5 spitale, 37 cabinete medicale de medicină generală, 260 de cabinete medicale de familie, 339 de cabinete stomatologice, 355 cabinete medicale de specialitate, 161 farmacii şi puncte farmaceutice. Personalul medico-sanitar în unităţile proprietate publică este format din: 405 medici, 4 stomatologi, 9 farmacişti, 2050 personal sanitar mediu şi 1276 personal sanitar auxiliar. În unităţile sanitare profesează: 823 medici, 298 stomatologi, 293 farmacişti, 3067 personal sanitar mediu şi 1281 personal sanitar auxiliar.

Locuinţe şi utilităţi

Reţeaua de distribuţie judeţeană a apei potabile are o lungime totală de peste 1512 km prin care se distribuie în 54 localităţi peste 10390 mii mc de apă. Judeţul Neamţ se află pe locul 29 la lungimea reţelei, respectiv pe locul 24 la cantitatea de apă distribuită comparativ cu celelalte judeţe.În ceea ce priveşte reţeaua şi volumul gazelor naturale, într-un număr de 16 localităţi se distribuie un volum de peste 99480 mii mc iar lungimea reţelei de distribuţie este de peste 592 km.

Lungimea străzilor orăşeneşti este de 413 km din care modernizate sunt peste 332 km. Suprafaţa intravilană a municipiilor şi oraşelor din Neamţ este de peste 5992 ha, iar suprafaţa spaţiilor verzi (de 356 ha) plasează judeţul pe locul 26 în comparaţie cu celelalte judeţe. În judeţul Neamţ fondul de locuinţe este constituit dintr-un număr de peste 223 mii locuinţe însumând o suprafață locuibilă de 10493 mii mp şi reprezintă 2,5% din fondul locativ naţional (locul 16 în ierarhia judeţelor).

Turism

În judeţul Neamţ există peste 267 unităţi de cazare turistică reprezentând 3,4% din totalul naţional şi plasând judeţul în primele 11 judeţe. Capacitatea de cazare turistică în funcţiune este  de 2.024.792 locuri-zile. În ceea ce priveşte numărul de turişti cazaţi, judeţul Neamţ se situa în clasamentul judeţelor pe locul 13 cu un număr total de turişti de 238.783 persoane.

La nivel teritorial, cea mai mare capacitate de cazare turistică se înregistra în comuna Ceahlău (peste 1.500 locuri) şi cele mai multe sosiri ale turiştilor în municipiul Piatra Neamţ (peste  54 mii persoane).

Activitatea economică

În judeţul Neamţ există 8847 întreprinderi active (peste 7,8 mii microîntreprinderi, 954 întreprinderi mici şi mijlocii şi doar 19 întreprinderi mari). Comparativ cu alte judeţe, judeţul Neamţ se află pe locul 21 la numărul de întreprinderi active. Cele mai multe dintre acestea activează în domeniul comerţului cu ridicata şi amănuntul sau repararea autovehiculelor şi motocicletelor urmate de domeniul industriei prelucrătoare.

Unităţile locale active din Neamţ realizează o cifră de afaceri totală de peste 13,6 miliarde lei, reprezentând 1% din cifra de afaceri realizată la nivel naţional şi plasând judeţul pe locul 26 în topul judeţelor. Cele mai mari cifre de afaceri se înregistrează în: comerţ (45,5%) şi industrie(31,8%).

Efectivul de personal al unităţilor locale active (peste 56000 persoane) plasează judeţul pe locul 23 în ierarhia judeţelor. Cei mai mulţi angajaţi activează în: industria prelucrătoare(peste 21 mii persoane) şi comerţ (peste 14 mii persoane).

Comerţul internaţional  

În anul 2017, exporturile FOB au însumat 434.473 mii euro (locul 29 pe țară), în timp ce importurile CIF au fost de 411.160 mii euro (locul 28 pe țară). Judeţul Neamţ este printre cele 25 judeţe care înregistrează un excedent comercial FOB/CIF anual (în valoare de 23.313 mii euro) în condiţiile în care la nivel naţional se înregistrează un deficit comercial FOB/CIF (în anul 2017, un deficit la nivel național de peste 12 miliarde euro).

Lasă un răspuns