ANUNȚ CONCURS – RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI AL LOCUINȚELOR DIN ROMÂNIA DIN 2021

 

Direcția Regională de Statistică Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, str. Lt. Drăghiescu, nr.7 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, Octombrie 2021- Septembrie 2022, a 5 posturi contractuale vacante de execuție și 1 post pentru perioada Octombrie 2021 – Decembrie 2023 , în vederea efectuării activităților aferente Recensământului Populației și al Locuințelor din România 2021, respectiv:

 • 1 post  – Expert II – 1 an
 • 2 posturi – Expert debutant – 1 an
 • 2 posturi – Referent IA -1 an
 • 1 post – Expert IA – 27 luni

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale U.E. sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România ;
 2. să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. să aibă capacitatea deplină de exerciţiu ;
 5. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitar abilitate;
 6. îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Funcția publică contractuală Expert II: 1  post

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniile: matematică și științe ale naturii, științe inginerești, științe biologice și biomedicale, științe sociale, științe umaniste și arte;
 • vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcției: minimum 6 luni;
 • cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale privind recensământul populației și al locunțelor;
 • abilități în operare pe PC desktop și tablete;
 • disponibilitate de a se deplasa pe teren.

 

Funcția publică contractuală Expert debutant: 2 posturi

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniile: matematică și științe ale naturii, științe inginerești, științe biologice și biomedicale, științe sociale, științe umaniste și arte;
 • vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcției: fără vechime;
 • cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale privind recensământul populației și al locunțelor;
 • abilități în operare pe PC desktop și tablete;
 • disponibilitate de a se deplasa pe teren.

 

Funcția publică contractuală Referent IA: 2  posturi

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor:

 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitate : 7 ani;
 • cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale privind recensământul populației și al locunțelor;
 • abilități în operare pe PC desktop și tablete;
 • disponibilitate de a se deplasa pe teren.

 

Funcția publică contractuală Expert  IA: 1  post

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniile: matematică și științe ale naturii, științe inginerești, științe biologice și biomedicale, științe sociale, științe umaniste și arte;
 • vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcției: 7 ani;
 • cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale privind recensământul populației și al locunțelor;
 • abilități în operare pe PC desktop și tablete
 • disponibilitate de a se deplasa pe teren.

 

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea a 6  posturi contractuale de execuție vacante pe perioadă determina de:

 1. Legea nr.226/2009 privind organizarea si functionarea statisticii oficiale in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
 1. Hotararea Guvernului nr.957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 1. Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populației și al locuințelor;
 1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/543  al Comisiei din 22 martie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor în ceea ce privește specificațiile tehnice ale tematicilor și ale defalcărilor lor;
 1. Regulamentul (UE) 2017/712 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a anului de referință și a programului de date statistice și de metadate privind recensământul populației și al locuințelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului;
 1.  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/881 al Comisiei din 23 mai 2017 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor, în ceea ce privește modalitățile și structura rapoartelor de calitate, precum și formatul tehnic pentru transmiterea datelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2010;
 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, cu completările și modificările ulterioare;
 1. HG nr. 733/2020 privind componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Unităţii de     coordonare şi implementare a recensământului, respectiv ale unităţilor judeţene de implementare a recensământului.

https://insse.ro/cms/ro/content/cadru-legal-ins

 

Atribuții personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în vederea efectuării Recensământului Populației și al Locuințelor: 

 • Își însușește prevederile actelor normative privind legislația primară și secundară a RPL 2021, precum și cele ale hotărârilor CCRPL 2021;
 • Studiază materialele metodologice, instrumentarul recensământului, etapele de desfășurare și fluxul realizării activităților etc. ;
 • Își însușește Normele de confidențialitate elaborate de INS;
 • Participă în teren la verificarea sectorizării preliminare;
 • Participă la realizarea anchetei post-recensământ, desfășurând activități specifice acesteia;
 • Participă la elaborarea rapoartelor de evaluare a anchetei post-recensământ;
 • Participă la monitorizarea, împreună cu instituțiile implicate, a aplicării normelor de recenzare a sectoarelor speciale;
 • Participă la validarea datelor înregistrate la nivel de persoană, nucleu familial, gospodărie, locuință, clădire, spațiu colectiv de locuit pe baza programelor de control al datelor;
 • Participă la validarea datelor la nivel de chestionar conform regulilor din Survey Solutions atât pentru metoda CAWI (autorecenzare) cât și pentru metoda CAPI (recenzarea prin interviu față-în-față cu tableta);
 • Participă la implementarea metodelor, instrumentelor și canalelor de comunicare aprobate prin Strategia de Promovare și Comunicare a RPL 2021 la nivel local;
 • Participă la pregătirea diferitelor forme de diseminare a datelor (tabele, grafice, publicații, booklet-uri etc.) pe plan local, dacă este cazul;
 • Studiază materialele pentru instruirea personalului de recensământ și pregătește desfășurarea instruirilor în bune condiții;
 • Participă la instruirea personalului de recensământ din județ:
 • Participă la actualizarea la zi a bazei de date de clădiri și locunțe, conform situației din teren, utilizând aplicația WebGIS (Geoloc);
 • Participă la implementarea aplicațiilor IT pe perioada recenzării, prelucrării și diseminării rezultatelor RPL 2021 la nivel UJIR (local);
 • Asigură depozitarea materialelor de recensământ (inclusiv tablete) în bune condiții până la distribuirea acestora personalului de recensământ din județ;
 • Participă la testarea sistemului integrat IT pentru verificarea fiabilității fiecărei componente a acestuia;
 • Aplică instrucțiunile elaborate de către UCIR privind formatarea și utilizarea echipamentelor și dispozitivelor electronice (de ex. tablete);
 • Aplică instrucțiunile privind condiții și reguli de manipulare pentru depozitarea, întreținerea și încărcarea dispozitivelor electronice (tablete) elaborate de UCIR;
 • Acordă asistență tehnică personalului de recensământ din teritoriu pe perioada de pregătire a RPL și desfășurare a RPL ;
 • Asigură, împreună cu primăriile, selecția personalului pentru recensământ (recenzori, recenzori șefi și coordonatori la nivel de UAT);
 • Asigură documentarea și arhivarea materialelor recensământului la nivelul UJIR;
 • Îndeplinește alte atribuții în domeniul său de competență care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a recensământului și alte sarcini stabilite de directorul executiv al DRS Neamț, în raport cu nevoile de implementare ale recensământului.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10.09.2021, ora 15 : termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 21.09.2021, ora 10 : proba scrisă;
 • Interviul de susține întru-un termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei scrise. Data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele probei scrise.

 

Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs (pdf sau editabil) adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. copia carnetului de muncă conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de unităţile sanitar abilitate;
 7. curriculum vitae, modelul comun European;
 8. copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 9. în cazul documentului prevăzut la litera e), candidatul admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Dosarele de înscriere se vor depune  în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv 10.09.2021, ora 15.00, la secretariatul comisiei de concurs la sediul Direcției Regionale de Statistică Neamț.

Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul Direcției Regionale de Statistică Neamț și pe site-ul DRS Neamț, www.neamt.insse.ro.

Relații suplimentare se obțin la Direcția Regională de Statistică Neamț, din Mun. Piatra Neamț, Str. Lt. Drăghiescu, nr.7, Județul Neamț, email: nicoleta.toporau@neamt.insse.ro, telefon  0233/213207, 0741.781311, fax 0233.237890

 

Persoane de contact :

 1. Muraru Cristina Denisia – Director executiv adjunct, tel: 0233.219774, fax : 0233.237890, email: cristina.muraru@neamt.insse.ro
 1. Toporău Elena-Nicoleta – secretar comisie concurs, tel. 0741781311, 0233.219774, email: nicoleta.toporau@neamt.insse.ro

 

Lasă un răspuns