Concurs INSPECTOR, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR- 2 posturi

REZULTATE CONCURS

REZULTATE CONTESTATIE PROBA SCRISA

REZULTATE CONCURS – PROBA SCRISĂ

REZULTATE CONTESTAȚII LA SELECȚIA DOSARELOR

REZULTATE SELECȚIA DOSARELOR

DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ NEAMŢ organizează CONCURS de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante:

 • INSPECTOR, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR- 2 posturi

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI :

 • Concursul constând în probă scrisă şi interviu se va desfăşura la sediul DIRECŢIEI REGIONALE DE STATISTICĂ NEAMŢ, Str.Lt.Drăghiescu Nr.7, după cum urmează :
 • proba scrisă : pe data de 10 Septembrie 2018, ora 9;
 • interviu : pe data de 12 Septembrie 2018.

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS :

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România ;
 2. să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. să aibă capacitatea deplină de exerciţiu ;
 5. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate;
 6. să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege pentru funcţia publică, conform cerinţelor postului scos la concurs: – studii superioare absolvite cu diplomă şi o vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii şapte ani;
 10. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă economice, juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani.

DOSARELE DE CONCURS se vor depune la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Direcţiei Regionale de Statistică Neamţ până la data de 24 August 2018, ora 16 şi vor conţine în mod obligatoriu :

 1. formularul de înscriere la concurs (formularul tip se va solicita de la secretariatul comisiei de concurs);
 2. copia actului de identitate;
 3. curriculum vitae, modelul european;
 4. copiile diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copia carnetului de muncă și după caz, sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 6. cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. copie a certificatului de căsătorie(dacă este cazul) ;
 9. declaraţie pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia (formularul tip se va solicita de la secretariatul comisiei de concurs).

Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. PROBE PENTRU CONCURS:

 • Interviul va testa cunoștințele, abilitățile de comunicare, capacitatea de analiză și sinteză, abilități impuse de funcție, motivația candidatului și comportamentul în situații de criză;
 • Proba scrisă conform bibliografie.

BIBLIOGRAFIE :

 1. Bibliografie :

Bibliografie de specialitate:

Legislaţie:

 • Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Constituția României republicată;
 • Legea nr.226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii în România cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Persoană de contact: Muraru Cristina Denisia – Director executiv adjunct, tel: 0233219774, fax : 0233237890, email:tele@neamt.insse.ro

Lasă un răspuns