ANUNȚ PROMOVARE

Descarcare anunț, formular de înscriere, model adeverință și declarație pe proprie răspundere

 

Direcția Regională de Statistică Neamț organizează examenul de promovare în grad profesional superior al funcționarilor publici din cadrul D.R.S. Neamț, în data de 05.01.2022 ora 10, proba scrisă și 07.01.2022 interviul.

În baza art. 479 alin. (1) lit.a), c) și d) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru a participa la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • Să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate:
 • Să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului Administrativ.

 

Funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile menționate mai sus pot depune dosarul la Compartimentul Resurse Umane și Contabilitate, până la data de 27.12.2021 inclusiv.

Dosarul conține în mod obligatoriu:

 1. Formularul de înscriere
 2. Adeverința eliberată de la Compartimentul resurse umane și contabilitate în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
 3. Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 4. Adeverință eliberată de Compartimentul resurse umane și contabilitate în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

 

Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional superior al funcționarilor publici din cadrul Direcției Regionale de Statistică Neamț:

 1. Legea nr.226/2009 privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România, cu modificările și completările ulterioare:
 2. Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Constituția României, republicată;
 4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 1. Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
 1. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Lasă un răspuns