ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

Descarcare anunț, atribuții, bibliografie, formular de înscrieremodel adeverință și declarație pe proprie răspundere

 

Direcția Regională de Statistică Neamț, în conformitate cu prevederile  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice și pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi ale art. 618 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 611/2008 forma consolidată în 2021 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici organizează la sediul instituţiei din Str. Lt. Drăghiescu, nr.7, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții  publice de execuție vacantă de :

 1. a) Inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul de cercetări statistice de întreprinderi și exploatații agricole
 2. b) Consilier de achiziții publice, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul de coordonare IT, infrastructură statistice, gestionare resurse umane și contabilitate
 3. c) Referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul de cercetări statistice de întreprinderi și exploatații agricole

 

Probele stabilite pentru concurs:

 • Selecția dosarelor
 • Proba scrisă
 • interviu

Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacantă:
proba scrisă, în data de 18 mai 2022, ora 10.00, la sediul instituţiei;
interviu, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcției Regionale de Statistică Neamț, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada  15 aprilie -05 mai 2022 inclusiv, ora 15:00, la sediul Direcției Regionale de Statistică Neamț. Selecția dosarelor de înscriere se va desfășura în perioada 06-09 mai 2022.

Condiții de participare la concurs

Consilier Achiziții Publice – clasa I, grad profesional superior (1 post)

Compartimentul de coordonare IT, infrastructură statistice, gestionare resurse umane și contabilitate

Condiții de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice, juridice;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
 • Perfecționări (specializări): certificat de absolvire/certificat de participare cursuri în domeniul achizițiilor publice.
 • durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Bibliografie: 

Tematica va conține toată bibliografia 

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale Părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
 3. G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii în România cu modificările şi completările ulterioare;
 6. HG 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 8. G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 9. U.G. nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, cu modificările și completările ulterioare;
 10. G. nr. 119/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Ordinul nr. 722/2020 privind aprobarea normelor de confidențialitate a datelor statistice;
 12. Codul de bune practici al statisticilor europene (Eurostat).

 

Inspector, clasa I, grad profesional superior (1 post)

Serviciul de cercetări statistice de întreprinderi și exploatații agricole 

            Condiții de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice, juridice ;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
 • durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.   

Bibliografie: 

Tematica va conține toată bibliografia 

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale Părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
 3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii în România cu modificările şi completările ulterioare;
 6. H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Ordinul nr. 722/2020 privind aprobarea normelor de confidențialitate a datelor statistice;
 8. Codul de bune practici al statisticilor europene (Eurostat).

 

 

            Referent, clasa III, grad profesional superior  (1 post)

             Serviciul de cercetări statistice de întreprinderi și exploatații agricole 

            Condiții de participare:

 • Studii mediiliceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • vechime în specialitate : 7 ani
 • durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

 

Bibliografie: 

Tematica va conține toată bibliografia

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale Părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
 3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii în România cu modificările şi completările ulterioare;
 6. H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Ordinul nr. 722/2020 privind aprobarea normelor de confidențialitate a datelor statistice;
 8. Codul de bune practici al statisticilor europene (Eurostat).

 

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține în mod obligatoriu următoarele documente prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare:

a) formularul de înscriere la concurs prevăzut în Anexa nr.3 din H.G. nr.611/2008;

b) curriculum vitae, modelul comun european

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice sau pentru exercitarea profesiei.
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
g) cazierul judiciar. 
Acest document poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 • Condiții generale:
  Conform art. 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
  – are cetăţenia română şi domiciliul în România;
  – cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  – are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
  – are capacitate deplină de exerciţiu;
  – este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
  – îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
  – îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
  – nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
  – nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
  – nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
  – nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Regionale de Statistică Neamț, din str. Lt. Drăghiescu, nr.7, persoana de contact:

 • Toporău Elena-Nicoleta – inspector superior în cadrul Compartimentului de coordonare IT, infrastructură statistică, gestiune resurse umane și contabilitate, tel. 0741.781311, 0233.213207, email: nicoleta.toporau@neamt.insse.ro

Lasă un răspuns