ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

Descarcare anunțatribuțiibibliografieformular de înscrieremodel adeverință, model CVdeclarație cazier  și declarație pe proprie răspundere

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, DIRECȚIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ NEAMȚ, organizează în data de 31.08.2023, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghiescu, nr.7, concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție, normă întregă de 8 ore/zi, 40 de ore /săptămână pe perioadă determinată, septembrie 2023 – septembrie 2024, din cadrul institutiei, astfel:

 • REFERENT IA – pentru realizarea Anchetei Structurale în Agricultură 2023 – 1 post

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Locul de desfășurare a concursului – sediul instituției din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghiescu, nr.7;
 • Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în intervalul  07.08.2023 – 22.08.2023;
 • Selecția dosarelor depuse de candidați va avea loc în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • Proba scrisă se va susține în data de 31.08.2023, ora 10,00 – se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului conform Bibliografiei;
 • Proba practică se va susține în data de 31.08.2023, ora 14,00 (abilități în operare PC desktop și tablete);
 • Proba de interviu se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și probei practice.

 

Condiţii generale de participare conform art. 15 din H.G. 1336/28.10.2022:

Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de Referent IA:

 • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • vechime în specialitate : minim 6(șase) ani și 6(șase) luni în specialitate
 • abilități în operarea pe PC desktop și tablete

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

 • integritate
 • atitudine pozitivă, pro-activă
 • calităţi de comunicare scrisă şi verbală
 • disponibilitate de a se deplasa in teren

 

Probe de concurs:

 1. selecţia dosarelor de înscriere
 2. proba scrisă și proba practică – la sediul instituției, conform calendarului de desfășurare a concursului
 3. interviul – la sediul instituției, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

 

Dosarul de concurs cu documente solicitate candidatilor pentru concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019  privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele în ordinea enumerată mai sus.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, respectiv 07.08.2023 – 22.08.2023 între orele 08:30 – 15:00 la sediul unității din Piatra Neamț, str.Lt. Drăghiescu, nr.7, tel./fax:0233.213207, email:nicoleta.toporau@neamt.insse.ro.

Contestațiile se pot depune în termen de cel puțin o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Bibliografie:

 • Legea nr. 226/2009 privind organizarea şi funcționarea statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare
 • G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată şi publicată în M.O. nr.865/18.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare
 • Regulamentul (UE) 2018/1091 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 şi (UE) nr. 1337/2011
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2286 al comisiei din 16 decembrie 2021 privind datele care trebuie furnizate în perspectiva anului de referință 2023, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme, în ceea ce privește lista variabilelor și descrierea acestora, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1200/2009 al Comisiei
 • Codul de bune practici al statisiticilor europene https://insse.ro/cms/files/eurostat/Codul_de_bune_practici_al_statisticilor_europene_2017.pdf
 • Norme de confidentialitate a datelor statistice https://insse.ro/cms/files/legislatie/norme%20de%20confidentialitate/Ordin_INS_722_2020_Norme_de_confidentialitate_a_datelor_statistice.pdf
 • MS Office

 

Atribuţiile personalului angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în vederea efectuării anchetei structurale în agricultură 2023 (ASA2023)

 • Participă la testarea chestionarului electronic pentru colectarea datelor
 • Centralizează disfuncționalitățile depistate la utilizarea aplicației informatice de colectare electronică a datelor și elaborează rapoarte pe care le transmite la nivel central;
 • Asigură pregătirea tabletelor pentru colectarea datelor (inclusiv încărcarea aplicațiilor pentru colectarea datelor);
 • Pregătește instrumentarul statistic (inclusiv tabletele), primit de la INS, necesar pentru colectarea datelor din teritoriu;
 • Asigură distriburea instrumentarului statistic (inclusiv tabletele), precum și preluarea acestora de la operatorii statistici după finalizarea colectării datelor;
 • Elaborează programul de organizare şi efectuare a instructajelor cu operatorii statistici şi stabilesc termenele de realizare a acestora;
 • Participă la instruirea operatorilor statistici din teritoriu pentru colectarea electronică a datelor în teritoriu;
 • Asigură asistența tehnică operatorilor statistici din teritoriu pe întreaga perioadă de colectare a a datelor în teritoriu;
 • Monitorizează acțiunea de colectare electronică a datelor în teritoriu pentru ancheta structurală în agricultură;
 • Asigură asistență metodologică pe întreaga perioadă de colectare a datelor;
 • Analizează rapoartele generate de aplicația informatică de colectare a datelor pentru monitorizarea calității, acoperirii, ritmului de colectare etc;
 • Împreună cu operatorii statistici rezolvă problemele apărute pe parcursul perioadei de colectare a datelor, atât din punct de vedere tehnic, cât și metodologic;
 • Participă la validarea chestionarelor completate în aplicația de colectare a datelor, pe parcursul colectării acestora;

Lasă un răspuns