ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

Descarcare anunțatribuțiibibliografieformular de înscrieremodel adeverințădeclarație cazier  și declarație pe proprie răspundere

 

 

Având în vedere prevederile art. 619 alin. (8) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Regională de Statistică Neamț organizează  concurs de recrutare pentru:

 1. Funcția publică de execuție vacantă – Inspector, clasa I, grad profesional debutant, ID post 380082,  în cadrul Serviciului de cercetări statistice de întreprinderi și exploatații agricole;
 2. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
 3. Probă suplimentară – Nu este cazul;
 4. Proba scisă : 06.09.2023 ora 10,00;
 5. Locul de desfășurare a probei scrise – Sediul Direcției Regionale de Statistică Neamț, str. Lt. Drăghiescu, nr. 7, Piatra Neamț;
 6. Condiții de participare:

Persoanele care candidează trebuie să fi fost declarate admise la etapa de recrutare a Proiectului pilot al concursului de ocupare a unor funcții publice vacante din administrația publică centrală (concurs național) organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. Are cetățenie română și domiciliul în România;
 2. Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. Are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. Are capacitate deplină de exercițiu;
 5. Este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
 6. Îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice:
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – Domeniu de studiu: Științe inginerești (domeniu fundamental),  Științe sociale (domeniu fundamental)

Vechime minimă în specialitatea studiilor: 0 ani.

 1. Îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 2. Nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 3. Nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 4. Nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 5. Nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

 

 1. Dosarele de înscriere se depun de către candidații declarați admiși în etapa de recrutare, exclusiv electronic, prin intermediul platformei informatice de concurs a Proiectului pilot al concursului de ocupare a unor funcții publice vacante din administrația publică centrală (concursul național) a  Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și conțin obligatoriu:
 1. Formularul de înscriere;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări sau deținerea unor competențe specifice;
 4. Copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării etapei de selecție a proiectului-pilot de către medicul de familie al candidatului;
 5. Cazierul judiciar.

 

IMPORTANT!

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale etapei de selecție a proiectului-pilot, candidatul declarat admis are obligația de a prezenta, în original, toate documentele încărcate în dosarul de concurs, prin platforma electronică, în vederea certificării pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 1. Perioada de depunere a dosarelor  24.07.2023 – 22.08.2023;
 2. Perioada de selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 3. Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor.
 4. Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
 5. Data afișării anunțului – 24.07.2023;

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Regionale de Statistică Neamț, din str. Lt. Drăghiescu, nr.7, persoana de contact:

 • Toporău Elena-Nicoleta – inspector superior în cadrul Compartimentului de coordonare IT, infrastructură statistică, gestiune resurse umane și contabilitate, tel. 0741.781311, 0233.213207, email: nicoleta.toporau@neamt.insse.ro

 

Bibliografia și tematica specifică

 1. Legea nr.226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii în România cu modificările şi completările ulterioare;
 2. HG 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată cu modificările şi completările ulterioare:
 3. Ordinul nr. 722/2020 privind aprobarea normelor de confidențialitate a datelor statistice;
 4. Codul de bune practici al statisticilor europene (Eurostat).

 

Atribuții stabilite în fișa postului

         Colectare date statistice prin chestionare adresate    agenților economici

 1. Recepționarea listei cu agenții economici primită de la INS
 2. Distribuirea instrumentarului statistic către agenții economici;
 3. Recepționarea chestionarelor, introducerea, validarea și transmiterea datelor în formatul solicitat; Monitorizează respondenţii care raportează prin portalul web; Ia măsuri pentru identificarea tuturor unităţilor repartizate, reducerea numărului de nonrăspunsuri şi respectarea termenelor;
 4. Colaborează cu ceilalţi salariaţi din cadrul DRS la perfecţionarea sistemului informaţional şi a lucrărilor cu caracter metodologic; asigură la cerere, infomaţiile statistice necesare celorlalte compartimente din cadrul DRS Neamţ ;
 5. Participă la efectuarea anchetelor statistice şi a altor lucrări periodice – ancheta structurală, ancheta condiţiilor de viaţă, alegeri, recensăminte, etc. ;
 6. Asigură respectarea regulilor de confidenţialitate a infomaţiilor statistice pe întreg parcursul cercetărilor statistice;
 7. Participă direct sau indirect la realizarea şi implementarea unor granturi acordate de Comisia Europeană, proiecte statistice din fonduri Phare sau alte tipuri de fonduri;
 8. Participă la realizarea anchetei de conjunctură prin următoarele activităţi: activitatea de expediere, contactare-recontactare a întreprinderii; introducere date, control la nivel de chestionar a completitudinii şi corectitudinii informaţiilor completate;
 9. Participă în echipă la elaborarea procedurilor operaţionale;
 10. Păstrează, arhivează şi depozitează lucrările din fondul teritorial de date statistice;
 11. Întocmeşte graficul individual de muncă ;
 12. Se preocupă de pregătirea propriei pregătiri profesionale ;
 13. Respectă ROF şi RI şi orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea, funcţionarea, sarcinile şi atribuţiile serviciului şi care nu contravin normelor stabilite ;
 14. Participă şi la alte anchete repartizate de şeful ierarhic şi care sunt prevăzute în PCS.

   Procesarea datelor și analiza datelor:

 1. Încărcarea datelor colectate în mediul electronic;
 2.  Detectarea erorilor conform regulilor de validare;
 3. Rezolvarea erorilor și efectuarea corecțiilor;
 4.  Participă la asigurarea fondului de date necesar reflectării evoluţiei fenomenelor economico-sociale în profil teritorial, conform cerinţelor;
 5. Validează datele statistice colectate, asigură respectarea corelaţiilor logice, ia măsuri pentru asigurarea volumului complet de date şi corectarea datelor necorespunzătoare;
 6.  Prelucrează şi centralizează datele statistice primite, asigură elaborarea lucrărilor centralizate.

 

 

 

Lasă un răspuns